Tickets

B, B1

Number of tickets:43
Number of pages:2
#
#498
Explanation

Explanation:

მნიშვნელოვანია დაზარალებულის მდგომარეობა სწრაფად და მართებულად შეფასდეს. პირველი ეტაპი არის ცნობიერების შემოწმება (არის თუ არა დაზარალებული გონზე). მეორე ეტაპი - სასუნთქი გზების გახსნა მესამე ეტაპი - სუნთქვის კონტროლი. მეოთხე ეტაპი - საძილე არტერიაზე პულსაციის შემოწმება.

Ticket page
For assessment of the state of the injured person after a traffic accident, first of all it is necessary to:
1
Open airway and control respiration only
2
Open airway and control respiration only
3
Check pulsation on carotid artery only
4
Both open airway and control respiration, as well as check pulation on carotid artery and consciousness.
#500
Explanation

Explanation:

თუ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს აღენიშნება კანის მე-2 ხარისხის დამწვრობა (კანის ქსოვილის დარღვევა და მოწითალო შეფერილობა, დამწვრობის ადგილზე სითხით შევსებული ბუშტების წარმოქმნა, ძლიერი ტკივილი) პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით მას ბუშტები არ უნდა გავუხსნათ, ტანსაცმლის ნარჩენები დამწვარი ზედაპირიდან არ მოვაცილოთ, ჭრილობაზე დავადოთ სტერილური საფენი, ბინტით არ შევუხვიოთ, მივადოთ ყინული ან ცივი საფენი, მივცეთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება (თუ დაშავებულს მის მიმართ ალერგია არ გააჩნია) და დაშავებულს დავალევინოთ წყალი.

Ticket page
If an injured has second-degree skin burn after a traffic accident (disruption of skin tissue and red coloring, formation of blisters on the burnt area, severe pain), following measures shall be applied as first aid:
1
Wash over burnt surface with cold water, cleanse with iodine solution, apply bactericidal or clean band and fix with bandage
2
Open blisters, cleanse burnt surface from cloth remnants, apply bactericidal or clean band, give some water
3
Do not open blisters, do not cleanse burnt surface from cloth remnants, put a sterile band on the wound, do not fix with bandage, put ice or cold band, give analgesic drug (if the injured does not have allergy to it) and give some water to the injured
4
#505
Explanation

Explanation:

თუ დაზარალებულს არ აღენიშნება სუნთქვა და პულსაცია საძილე არტერიაზე, მას უნდა ჩაუტარდეს ხელოვნური სუნთქვა და გულის არაპირდაპირი მასაჟი (ორი ჩაბერვა და 30 გულის მასაჟი, ჯამში უნდა გამოვიდეს გულის მასაჟი ერთ წუთში 100).

Ticket page
If an injured person is not breathing and has no pulsation on carotid artery after a traffic accident, following measures shall be applied as first aid:
1
Artificial respiration only
2
Indirect cardiac massage only
3
Both of them
4
#543
Explanation

Explanation:

თუ დაზარალებული არ სუნთქავს, მაგრამ აღენიშნება პულსაცია საძილე არტერიაზე, მას უნდა ჩაუტარდეს მხოლოდ ხელოვნური სუნთქვა, ერთი ჩასუნთქვა ყოველ 6 წამში, მანამ ვიდრე არ აღუდგება სპონტანური სუნთქვა.

Ticket page
If an injured person is not breathing and has no pulsation on carotid artery after a traffic accident, following measures shall be applied as first aid:
1
Artificial respiration only
2
Indirect cardiac massage only
3
Both of them
4
#588
Explanation

Explanation:

დამხმარეს გარეშე დაშავებულის გადათრევით გადაადგილება კისრის ან ხერხემლის დაზიანების ეჭვის შემთხვევაში, თუ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება უნდა მოხდეს შემდეგნაირად - მოათავსეთ დაშავებული მჯდომარე პოზიციაში. დადექით დაშავებულის ზურგს უკან, მკლავები მხრებქვეშ შეუცურეთ, დავაფიქსიროთ ქვედა ყბა და კისერი და ისე გადათრევით გადავაადგილოთ უკან.

Ticket page
If there is a doubt on neck or spine injury of the person injured in an accident and his/her life is in danger, how the injured may by moved by dragging without another person (by one person only)?
1
In sitting position, we should slip the arms under the shoulders of the injured from the back, fix lower jaw and neck and move back by dragging
2
In sitting position, we should stand between the legs of the injured, slip the arms under his/her shoulders and grasp on the back. Raise the legs and move the injured back by dragging
3
4
#592
Explanation

Explanation:

მუცლის არეში მიღებული ჭრილობის დროს დაშავებულის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს ზურგზე დაწოლილი მდგომარეობაში მუხლებში მოხრილი ფეხებით.

Ticket page
How can be an injured person transported in case of wound in abdomen after an accident?
1
In side lying position with bent knees
2
In semi-sitting position with straightened feet
3
In supine position with bent knees
4
In sitting position
#593
Explanation

Explanation:

გულის წასვლის შემთხვევაში დაზარალებული უნდა დავაწვინოთ ზურგზე, ფეხები წამოუწიოთ. ვასუნთქოთ ნიშადურის სპირტი, საფეთქლები დავუზილოთ ადეკოლონით (ან სხვა სპირტის შემცველი სითხით).

Ticket page
In order to provide first aid to the injured in case of fainting after an accident:
1
Lay him/her down on side with bent knees
2
Lay him/her in supine position, put the pillow under the head and get him/her to smell liquid ammonia
3
Lay him/her in supine position with feet raised, get him/her to smell liquid ammonia and rub temples with cologne (or liquid containing other alcohol)
4
#596
Explanation

Explanation:

თავის ტვინის შერყევის შემთხვევაში დაშავებული უნდა დავაწვინოთ გვერდზე და გადავიყვანოთ ასეთ მდგომარეობაში უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში.

Ticket page
What position is allowed while transporting a person injured after an accident with brain concussion?
1
Supine position, as well as put the pillow under neck and waist area
2
Side lying position
3
4
#597
Explanation

Explanation:

დაშავებულის გულმკერდის გამჭოლი ჭრილობით ტრანსპორტირება შეიძლება ჯანმრთელ გვერდზე დაწოლილ ან ნახევრადმჯდომარე მდგომარეობაში.

Ticket page
What position is allowed while transporting a person injured after an accident with perforation wound on chest?
1
Lying down on stomach
2
In supine position
3
Lying down on healthy side or in semi-sitting position
4
#598
Explanation

Explanation:

ერთი ხელის დაზიანების შემთხვევაში დაშავებულს პიჯაკი ან პერანგი ჯერ უნდა გავხადოთ ჯანსაღ, ხოლო შემდეგ დაშავებულ ხელზე.

Ticket page
In case of one hand injury after an accident, we must take custom or suit off the injured person:
1
First from healthy and then from injured hand
2
First from injured and then from healthy hand
3
Simultaneously from both hands
4
#599
Explanation

Explanation:

ტრამვული შოკის დროს დაშავებულს უნდა გაეწიოს შემდეგი პირველადი სამედიცინო დახმარება - აუცილებლობის შემთხვევაში შევაჩეროთ სისხლდენა, დავაფაროთ სათბურები, თუ არ ვეჭვობთ მუცლის ღრუს შიდა ორგანოების დაზიანებას - დავალევინოთ თბილი სასმელი.

Ticket page
In order to give first aid in case of traumatic shock after an accident, the injured person shall:
1
Be given analgesic drug, lay in supine position, put closely rolled bands or cloths under the head
2
Take the cloths off, give analgesic drug, put cold bands on forehead
3
In case of necessity, stop bleeding, put warmers; if you do not doubt any injury of internal organs of abdomen, give him/her some warm water
4
#600
Explanation

Explanation:

არტერიის დაზიანების დროს სისხლს აქვს ღია-ალისფერი და ჭრილობიდან გამოედინება პულსირებული ნაკადით. არტერიული სისხლდენა საშიშია სიცოცხლისათვის, განსაკუთრებით მსხვილი არტერიის დაზიანებისას, რადგა დაზარალებულმა დროის მოკლე მონაკვეთში შეიძლება დაკარგოს დიდი რაოდენობის სისხლი.

Ticket page
Signs of bleeding from large artery of an individual injured after an accident are as follows:
1
Cloths are saturated with scarlet blood, bleeding from wound by pulsed stream
2
Cloths are quickly saturating with dark blood, bleeding from wound by weak stream
3
Cloths are saturated with blood only on site of wound, bleeding from wound by weak stream
4
#810
Explanation

Explanation:

ჭრილობიდან ვენური სისხლდენის დამახასიათებელია მუქი-ალუბლისფერი სისხლის სუსტი ნაკადი. აუცილებელია მჭიდრო სახვევის დადება უშუალოდ ჭრილობის ადგილზე. სახვევის ქვედა ფენის სისხლით გაჟღენთვისას, ის არ უნდა მოცილდეს და უნდა დაემატოს ახალი სახვევი.

Ticket page
The signs of venous hemorrhage from wound of an individual injured after a traffic accident are as follows:
1
Cloths are saturated with scarlet blood, bleeding from wound by pulsed stream
2
Cloths are quickly saturating with dark blood, bleeding from wound by weak stream
3
4
#871
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის კიდურების დაზიანების შემთხვევაში არტერიული სისხლდენის შემაჩერებელი ლახტი უნდა დავადოთ ჭრილობის ადგილის ზემოთ.

Ticket page
In case of extremities injury after an accident, tourniquet for stopping arterial bleeding should be put on:
1
Above the site
2
Below the site
3
On the site
4
#872
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ფეხის ძვლის მოტეხილობის შემთხვევაში, თუ არა გვაქვს არტაშანის დასამზადებელი მასალა დაშავებულს დაზიანებული და ჯანმრთელი ფეხი უნდა დავამაგროთ ერთმანეთს ბინტის სახვევის გამოყენებით. ამასთან აუცილებელია ფეხებს შორის ჩავუდოთ რბილი ქსოვილი.

Ticket page
If material for making first-aid strip in case of leg-bone fracture after an accident is unavailable, it is essential to:
1
Apply the bandage on the whole leg
2
Tighten injured and healthy legs firmly together with bandage and put soft cloth between the legs
3
4
#890
Explanation

Explanation:

მენჯისა და ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შემთხვევაში „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების“ მოსვლამდე დაშავებული უნდა დავაწვინოთ ზურგზე მუხლებ ქვეშ ამოვუდოთ მჭიდროდ დახვეული საფენი ან ტანსაცმელი, მივცეთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება.

Ticket page
In case of pelvis and thigh-bone fracture of a person injured after an accident, until arrival of ambulance:
1
Lay him/her in supine position, put tightly rolled spreading or some clothes under his/her knees and give some analgesic drugs
2
Lay him/her on uninjured side, put cold spreading on injured site and give some analgesic drugs
3
4
#909
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ავტომობილის კაბინიდან გადმოყვანა მიზანშეწონილია, როცა დაშავებულს გონება აქვს დაკარგული და არ აღენიშნება სუნთქვა და პულსაცია საძილე არტერიაზე.

Ticket page
In which case is it appropriate to take the person injured after an accident from the vehicle compartment?
1
Any time in case of loss of consciousness
2
In case of lower extremity fractures of the injured
3
When the injured has lost consciousness and is not breathing and there is no pulsation on the carotid artery
4
#913
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ზურგის ტვინის დაუზიანებლად კისრის ხერხემლის მალების ტრავმების სიმპტომებია - ტკივილი კისრისა და ზურგის არეში. ტკივილი მატულობს ხელით შეხებისას.

Ticket page
Symptoms of cervical vertebra trauma without spinal cord damage of an injured after an accident are as follows:
1
Injuerd person can not move upper limbs, has heavy breathing
2
Injured person has pain in neck and back areas, pain is increasing during touching
3
4
#915
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის კისრის ან ხერხემლის დაზიანებისას ან მასზე ეჭვის მიტანისას არ შეიძლება: - დაზარალებულისთვის თავისა და კისრის მოძრაობა; - ჭრილობაზე შეხება; - ძვლის ნამსხვრევების ჩასწორება; - უცხო სხეულების მოცილება.

Ticket page
If an injured gets neck or spine injury after a traffic accident or there is the doubt of its injury, following is not allowed:
1
Motion of head and neck of the injured only
2
Touching the wound of the injured only
3
Correction of bone ends and removal of foreign bodies from the injured
4
Motion of head and neck of the injured, as well as touching his/her wound and correction of bone ends and removal of foreign bodies from the injured
#966
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ხერხემლის დაზიანების დროს დაშავებული უნდა დავაწვინოთ ზურგზე, სწორ და მაგარ ზედაპირზე და ამოვუდოთ ბალიში კისრისა და წელის არეში.

Ticket page
In case of spine injury after an accident, the injured shall be:
1
Laid on the side, on flat and hard surface and put pillow under the neck
2
Laid on the back, on flat and hard surface and put pollow under the neck and lumbar area
3
4
#970
Explanation

Explanation:

ყველაზე საშიშია დაზიანებული ხერხემლით დაშავებულის ტრანსპორტირება. ხერხემლის ოდნავ გადაადგილებამ შეიძლება გამოიწვიოს ზურგის ტვინის გაწყვეტა, ამიტომ თუ ეჭვი გვეპარება დაშავებულის ხერხემლის დაზიანებაზე, აკრძალულია მისი დაჯდომა ან ფეხზე დგომა. უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია დავაწვინოთ სწორ და მაგარ ზედაპირზე (ხის დაფა, ფიცარი და სხვა მსგავსი). იგივე საგნები გამოიყენება ტრანსპორტირებისათვის.

Ticket page
If an injured gets spine injury after a traffic accident, he/she must be transported as follows:
1
In side lying position, on flat and hard surface
2
In supine position, on flat and hard surface
3
In sitting position, on flat and hard surface
4
#1011
Explanation

Explanation:

დაშავებულის სიცოცხლისათვის საშიში სისხლის რაოდენობა არტერიული სისხლდენის დროს შეიძლება დაიკარგოს 10-15 წთ-ის შემდეგ.

Ticket page
In case of arterial hemorrhage, life-threatening amount of blood may be lost:
1
During 2-5 minutes
2
During 5-10 minutes
3
After 10-15 minutes
4
#1023
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის კანის საფარველისა და კუნთოვანი ქსოვილის დაზიანების შემთხვევაში ჭრილობა უნდა დამუშავდეს გარშემო იოდის ხსნარით და დაედოს ბაქტერიციდული საფენი (მისი არ ქონის შემთხვევაში დაედოს სუფთა საფენი).

Ticket page
In case of coverlet and muscular tissue injury after an accident, for providing the first aid, following measures must be carried out to the injured person:
1
Apply iodine solution on the wound
2
Cleanse wound around with iodine solution and apply bactericidal band (if it is unavailable, clean band)
3
Free muscular tissue from foreign bodies and apply bactericidal band
4
#1027
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის წვივ-ტერფის სახსრის დაზიანებისას გამოიყენება რვიანისებური სახვევი.

Ticket page
What kind of bandage is used in case of ankle-joint injury after an accident?
1
Spiral reverse bandage
2
Cross bandage
3
Catapult bandage
4
#1046
Explanation

Explanation:

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ტრანსპორტირება ლავიწის ძვლის მოტეხილობის დროს უნდა მოხდეს მჯდომარე მდგომარეობაში.

Ticket page
If a person injured after an accident has clavicular bone fracture, he/she must be transported:
1
In sitting position
2
In side lying position
3
In supine position
4
Lying down on stomach
#
Top