ბილეთები

ბილეთი №1131

[B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [სამხედრო]
#1131
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება (სასწავლო სვლა) ნებადართულია მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დახურულ მოედანსა და ავტოდრომზე, აგრეთვე იმ გზებზე, რომელთა სიასაც დადგენილი წესით ამტკიცებენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები.

სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის სწავლება (სასწავლო სვლა) ნებადართულია იმ გზებზე, რომელთა სიაც დადგენილი წესით მტკიცდება:
1
ინსტრუქტორ-მასწავლებლის გადაწყვეტილებით
2
ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ
3
მძღოლთა მოსამზადებელი დაწესებულების ხელმძღვანელობის მიერ
4
Top