ბილეთები

ბილეთი №1150

[A, A1], [C], [C1], [D1], [სამხედრო]
#1150
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-4 თავის (მიმთითებელი ნიშნები) 4.5 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 4.5 „ქვეითთა ბილიკი” - ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილი, გზისგან განცალკევებული ბილიკი. 4.5 ნიშანს ძირითად ნიშნად დგამენ ქვეითთა ბილიკის დასაწყისში, განმეორებითად კი − გზასთან ყოველი გადაკვეთის შემდეგ.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს ქვეითთა მოძრაობისათვის განკუთვნილ, გზისგან განცალკევებულ ბილიკს?
1
I
2
II
3
III
4
IV
Top