ბილეთები

ბილეთი №1168

[B, B1], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#1168
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-7 თავის (საინფორმაციო-მაჩვენებელი ნიშნები) 7.3.1 პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის თანახმად, საგზაო ნიშანი 7.3.1 „მობრუნების ადგილი” - მიუთითებს მობრუნების ადგილზე. ნიშნები 7.3.1 და 7.3.2 იდგმება მობრუნების ადგილის წინ ან მის ზემოთ, ან წინასწარ 8.1.1 დაფით. ნიშნები მარცხნივ მოხვევის ნებას არ რთავს.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს მობრუნების ადგილს?
1
მხოლოდ II
2
მხოლოდ I
3
მხოლოდ IV
4
მხოლოდ III
Top