ბილეთები

ბილეთი №555

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#555
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება შეიძლება განხორციელდეს ხისტი ან მოქნილი გადაბმით ან ნაწილობრივი დატვირთვით.

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება შეიძლება განხორციელდეს:
1
მხოლოდ ხისტი გადაბმით
2
მხოლოდ მოქნილი გადაბმით
3
მხოლოდ ნაწილობრივი დატვირთვით
4
როგორც ხისტი, ასევე მოქნილი გადაბმით და ნაწილობრივი დატვირთვით
Top