ბილეთები

ბილეთი №562

[A, A1], [C], [C1], [D], [D1], [სამხედრო]
#562
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45-ე მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, აკრძალულია ბუქსირება ხისტი ან მოქნილი გადაბმით, იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებისა, რომლის საჭის მექანიზმი გაუმართავია.

აკრძალულია ხისტი ან მოქნილი გადაბმით იმ მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირება, რომლის:
1
კვების სისტემის ჰერმეტულობა დარღვეულია
2
საჭის მართვის მექანიზმი გაუმართავია
3
საავარიო შუქსიგნალიზაცია გაუმართავია
4
Top