ბილეთები

ბილეთი №622

[B, B1], [C1], [D1], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#622
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის პირველი თავის (მაფრთხილებელი ნიშნები) 1.10 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.10 „გასახსნელი ხიდი” - იძლევა გაფრთხილებას გასახსნელ ხიდთან ან საბორნე გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს მძღოლს გასახსნელ ხიდთან ან საბორნე გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე?
1
მხოლოდ I და II
2
მხოლოდ II და III
3
მხოლოდ III
4
მხოლოდ IV
Top