ბილეთები

ბილეთი №633

[B, B1], [C], [D], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#633
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის პირველი თავის (მაფრთხილებელი ნიშნები) 1.19 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.19 „ქვის ასხლეტა” - აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალების თვლებიდან ღორღის, ხრეშის ასხლეტა და ა. შ..

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომელზედაც შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალების თვლებიდან ღორღის, ხრეშისა და ა. შ. ასხლეტა?
1
მხოლოდ I და III
2
მხოლოდ IV
3
მხოლოდ II
4
მხოლოდ II და IV
Top