ბილეთები

ბილეთი №641

[B, B1], [C], [C1], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#641
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის პირველი თავის (მაფრთხილებელი ნიშნები) 1.25 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.25 „ველობილიკის გადაკვეთა” - იძლევა გაფრთხილებას 4.4 ნიშნით აღნიშნული ველობილიკის სავალი ნაწილის გადაკვეთის ადგილთან მიახლოების თაობაზე.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომელი აფრთხილებს საგზაო ნიშნით (4.4) აღნიშნული ველობილიკის სავალი ნაწილის გადაკვეთის ადგილთან მიახლოების თაობაზე?
1
I
2
II
3
III
4
IV
Top