ბილეთები

ბილეთი №678

[A, A1], [C], [C1], [D1], [სამხედრო]
#678
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.3 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.3 „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას.

მოცემული საგზაო ნიშანი:
1
კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
2
კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
3
აღნიშნავს მსუბუქი ავტომობილებით მოძრაობისათვის განკუთვნილ გზას
4
Top