ბილეთები

ბილეთი №680

[A, A1], [C], [C1], [D1], [სამხედრო]
#680
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.5 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.5 „მოტოციკლით მოძრაობა აკრძალულია” - კრძალავს ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობას.

მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
1
ყველა სახის ორთვლიანი სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
2
მხოლოდ უეტლო მოტოციკლით მოძრაობას
3
ყველა სახის მოტოციკლით მოძრაობას
4
Top