ბილეთები

ბილეთი №737

[B, B1], [C], [D], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#737
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.29 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.29 „დგომა აკრძალულია კენტ რიცხვებში” - კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას თვის კენტ რიცხვებში.

მოცემული საგზაო ნიშანი:
1
მიუთითებს სავალ ნაწილზე ღერძულა ხაზის არარსებობის შესახებ
2
აღნიშნავს ცალმხრივმოძრაობიანი გზის დასასრულს
3
კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას თვის კენტ რიცხვებში
4
Top