ბილეთები

ბილეთი №746

[B, B1], [C1], [D], [D1], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#746
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) შენიშვნის „გ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად ნიშნების მოქმედება არ ვრცელდება: გ.ა) 3.1–3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 ნიშნებისა – სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე. სურათზე ნაჩვენები საგზაო ნიშნებია: 3.15 „სიგრძის შეზღუდვა”, 3.3 „მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა აკრძალულია”, 3.16 „მინიმალური დისტანციის შეზღუდვა” და 3.18.1 „მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია”.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
1
მხოლოდ II
2
მხოლოდ I და III
3
მხოლოდ II და IV
4
მხოლოდ III
Top