ბილეთები

ბილეთი №750

[B, B1], [C1], [D], [D1], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#750
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) შენიშვნის „გ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად ნიშნების მოქმედება არ ვრცელდება: გ.ა) 3.1–3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27 ნიშნებისა – სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე. სურათზე ნაჩვენები საგზაო ნიშნებია: 3.18.2 „მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია”, 3.19 „მობრუნება აკრძალულია” , 3.24 „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა”, და 3.27 „გაჩერება აკრძალულია”.

მოცემული საგზაო ნიშნებიდან რომლის მოქმედება არ ვრცელდება სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე?
1
მხოლოდ I, II და IV
2
მხოლოდ I და IV
3
მხოლოდ II და III
4
მხოლოდ III და IV
Top