ბილეთები

ბილეთი №764

[B, B1], [C1], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#764
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) შენიშვნის „ი“ პუნქტის თანახმად 3.10, 3.27–3.30 ნიშნების მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ გზის იმ მხარეს, რომელზედაც ისინია დადგმული. სურათზე ნაჩვენები ნიშნებია: 3.28 „დგომა აკრძალულია”, 3.30 „დგომა აკრძალულია ლუწ რიცხვებში” და 3.10 „ქვეითთა მოძრაობა აკრძალულია”.

მოცემული საგზაო ნიშნების მოქმედება ვრცელდება:
1
გზის იმ მხარეზე, რომელზედაც ისინია დადგმული
2
სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია ნიშანი
3
4
Top