ბილეთები

ბილეთი №812

[B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#812
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებით ბავშვთა გადაყვანა დასაშვებია მხოლოდ დამსხდარ მდგომარეობაში, კონსტრუქციულად განსაზღვრული დასასხდომი ადგილებით. ბავშვთა დამდგარ მდგომარეობაში გადაყვანა აკრძალულია.

სატრანსპორტო საშუალებით ბავშვთა გადაყვანა დასაშვებია:
1
მხოლოდ დგომით მდგომარეობაში
2
ჯდომით მდგომარეობაში, თუ სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქცია ითვალისწინებს დასაჯდომ ადგილებს, ხოლო თუ არ ითვალისწინებს - დგომით მდგომარეობაში
3
მხოლოდ ჯდომით მდგომარეობაში
4
Top