ბილეთები

ბილეთი №903

[B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#903
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5-ე მუხლის 49-ე პუნქტის თანახმად, მძღოლი - ფიზიკური პირი, რომელიც მართავს სატრანსპორტო საშუალებას. მძღოლთან გათანაბრებულია მეხრე, სასწავლო სვლის განხორციელებისას მძღოლთან გათანაბრებულია ინსტრუქტორ-მასწავლებელიც.

სასწავლო სვლის განხორციელებისას ინსტრუქტორ-მასწავლებელი გათანაბრებულია:
1
მგზავრთან
2
მძღოლთან
3
ამ ბილეთში ჩამოთვლილთაგან არცერთთან
4
Top