ბილეთები

ბილეთი №930

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#930
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, ხმოვანი სიგნალი არ უნდა იყოს უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე ეს აუცილებელია.

მძღოლის მიერ მიცემული ხმოვანი სიგნალის ხანგრძლივობა:
1
უნდა იყოს არა უმეტეს 3 წამისა
2
უნდა იყოს არა უმეტეს 5 წამისა
3
არ უნდა იყოს უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე ეს აუცილებელია
4
Top