ბილეთები

ბილეთი №969

[A, A1], [B, B1], [C], [C1], [D], [D1], [T, S], [სამხედრო]
#969
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, წინა საგაბარიტო სინათლეებით აღჭურვილ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე, აგრეთვე მოპედზე ასეთი სინათლეები უნდა ჩაირთოს შორი ან ახლო განათების ფარებთან ან წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებთან ერთად.

წინა საგაბარიტო სინათლეებით აღჭურვილ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე და მოპედზე ასეთი სინათლეები უნდა ჩაირთოს:
1
მხოლოდ შორი განათების ფარებთან ერთად
2
მხოლოდ ახლო განათების ფარებთან ერთად
3
მხოლოდ წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებთან ერთად
4
როგორც შორი და ახლო განათების ფარებთან, ასევე წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებთან ერთად
Top