მომხმარებლების სტატისტიკა

ინფორმაცია ნახლდება ყოველ 12 საათში

ბოლო 30 დღის სტატისტიკა

ზოგადი სტატისტიკა

  • გავლილი ბილეთების რაოდენობა: 504544
  • ვარჯიშში დახარჯული დრო (საათებში): 22:40:08
    ბილეთზე ფიქრის საშუალო დრო: 00:00:00
  • დაშვებული შეცდომების რაოდენობა: 64381
    საშუალოდ, შეცდომები 30 ბილეთში: 4