ბილეთები

ბილეთი №1143

[A, A1], [C], [C1], [D1], [სამხედრო]
#1143
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-4 თავის (მიმთითებელი ნიშნები) 4.2.1 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 4.2.1 „დაბრკოლების შემოვლა მარჯვნიდან“ - მიუთითებს გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების მხოლოდ მარჯვნიდან შემოვლის მიმართულებას.

მოცემული საგზაო ნიშანი მიუთითებს:
1
ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე ან სავალ ნაწილზე გასვლას
2
გამყოფი ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების შემოვლის მიმართულებას მხოლოდ მარჯვნიდან
3
ცალმხრივ მოძრაობიან გზას
4
Top