ბილეთები

ბილეთი №328

[B, B1], [C1], [D], [D1], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#328
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, დასახლებული პუნქტის გაუნათებელ გზასა და დაუსახლებელი პუნქტის გზაზე ბავშვთა ჯგუფების გადაყვანა ნებადართულია მხოლოდ დღე-ღამის ნათელ დროს.

დასახლებული პუნქტის გაუნათებელ გზასა და დაუსახლებელი პუნქტის გზაზე ბავშვთა ჯგუფების გადაყვანა ნებადართულია:
1
მხოლოდ დღე-ღამის ბნელ დროს
2
მხოლოდ დღე-ღამის ნათელ დროს
3
როგორც დღე-ღამის ბნელ, ასევე ნათელ დროს
4
Top