ბილეთები

ბილეთი №735

[B, B1], [D], [T, S], [ტრამვაი], [სამხედრო]
#735
განმარტება

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე-3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.28 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.28 „დგომა აკრძალულია” - კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას.

მოცემული საგზაო ნიშანი კრძალავს:
1
მოცემული მიმართულებით სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას
2
სატრანსპორტო საშუალებების დგომას
3
სატრანსპორტო საშუალების, როგორც გაჩერებას, ასევე დგომას
4
Top